Vad kan arbetsgivaren kräva av personal på bibliotek?

Biblioteken ska vara öppna som vanligt trots att många är sjukskrivna och oron är stor bland personalen då de beordras ta många extra pass och därför exponeras mer i den publika miljön för smittspridningen. Hur mycket kan arbetsgivaren kräva av personalen?

Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv bör såväl smittrisken som risken att drabbas av ohälsa p.g.a. ohälsosam arbetsbelastning hanteras. Arbetsgivaren skall tillsammans med skyddsombud utreda vilken smittrisk som finns och bedöma vilken risk den kan utgöra för arbetstagarna.

De identifierade riskerna ska åtgärdas och skyddsåtgärder ska vidtas där det behövs. De arbetsuppgifter och arbetsmängd som tilldelas arbetstagarna ska inte ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det skall finnas en balans mellan krav och resurser. Arbetsgivaren skall också säkerställa personalens möjlighet till återhämtning. Denna checklista skulle kunna vara användbar vid riskbedömningen.

Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.