Vad gäller för mig som chef i beslut om semester?

Vilka möjligheter har arbetsgivaren att fördröja besked om beslut kring förläggning av huvudsemestern nu i coronatider? Kan semestern komma att förläggas först efter sommaren?

Även nu i coronatider ska kollektivavtalet följas. Redogörelsen nedan redovisar vad som gäller enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, samt vad som sker om arbetsgivare och arbetstagarorganisation inte kan komma överens.

Regler för semesterns förläggning finns i 27 § AB.

Mom. 9 I enlighet med 10 § SemL gäller följande.

  1. a) Vid förläggning av semesterledighet som avses i 12 § SemL ska eftersträvas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni–augusti. Sådan semesterledighet får efter förhandlingar enligt 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) förläggas även till maj och september eller del av dessa månader.
AB §27 mom 4 säger att arbetstagare som får huvudsemester förlagd utanför juni-augusti under vissa förutsättningar har rätt till extra semesterdagar:

Om semesterledighet som avses i mom. 9 på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller efter juni–augusti får en arbetstagare, som fått högst 14 semesterdagar förlagda under juni–augusti, 2 betalda semesterdagar extra under semesteråret. En arbetstagare som fått 15–19 semesterdagar förlagda under juni–augusti får en betald semesterdag extra under semesteråret.

Det är också vanligt att de fackliga organisationerna och arbetsgivaren gör en lokal överenskommelse om kompensation för arbetstagare som får sin huvudsemester förlagd utanför perioden juni-augusti.

Tänk på att det kan vara olika bestämmelser beroende på kollektivavtal.
Eva Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.