Vad gäller för mig som chef i beslut om semester?

Vilka möjligheter har arbetsgivaren att fördröja besked om beslut kring förläggning av huvudsemestern nu i coronatider? Kan semestern komma att förläggas först efter sommaren?

Även nu i coronatider ska kollektivavtalet följas. Redogörelsen nedan redovisar vad som gäller enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, samt vad som sker om arbetsgivare och arbetstagarorganisation inte kan komma överens.

Regler för semesterns förläggning finns i 27 § AB.

Mom. 9 I enlighet med 10 § SemL gäller följande.

  1. a) Vid förläggning av semesterledighet som avses i 12 § SemL ska eftersträvas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni–augusti. Sådan semesterledighet får efter förhandlingar enligt 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) förläggas även till maj och september eller del av dessa månader.
AB §27 mom 4 säger att arbetstagare som får huvudsemester förlagd utanför juni-augusti under vissa förutsättningar har rätt till extra semesterdagar:

Om semesterledighet som avses i mom. 9 på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller efter juni–augusti får en arbetstagare, som fått högst 14 semesterdagar förlagda under juni–augusti, 2 betalda semesterdagar extra under semesteråret. En arbetstagare som fått 15–19 semesterdagar förlagda under juni–augusti får en betald semesterdag extra under semesteråret.

Det är också vanligt att de fackliga organisationerna och arbetsgivaren gör en lokal överenskommelse om kompensation för arbetstagare som får sin huvudsemester förlagd utanför perioden juni-augusti.

Tänk på att det kan vara olika bestämmelser beroende på kollektivavtal.


Kan jag som chef återkalla beviljad semester?

Det är fullt möjligt för en arbetsgivare att kräva att arbetstagare avbryter sin semester om det finns tungt vägande skäl för detta.

Arbetsgivare som överväger att återkalla beviljad semester ska ha gjort en riskbedömning av bemanningsläget och på relevanta sätt försökt täcka behovet av personal, exempelvis med vikarier eller övertid. Först därefter kan återkallande av semester ske.

Innan arbetsgivaren fattar beslut om att ändra beviljad semester ska förhandling genomföras enligt 11 och 13 §§ MBL.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.