Avtalsförhandlingarna 2020 - Sobonas branschavtal

Hur går det i förhandlingarna?
Samtliga avtal med Sobona är uppsagda och under våren 2020 förlängde Vision branschavtalen som tidigare tecknats med KFS till sista oktober 2020. Förhandlingar om nytt avtal återupptogs 25 augusti 2020.

Vi är överens om nya avtal med Sobona rörande 3 branscher: KFS Trafikhuvudmän, KFS Utbildning och KFS Konsult och Service. Dessa avtal förlängs och gäller fram till 2021-12-31. Därefter övergår dessa branscher till HÖK/AB. De särskilda ersättningarna i avtalen höjs 2021-04-01 med 3%. Det finns en övergångslösning rörande semester och avlösen av ATK :
För arbetstagare som per 2021-12-31 är anställda hos arbetsgivare som tillämpar KFS Branschavtal (i lydelse 2020-11-01) och har rätt till ATK tillämpas följande avvikelse från § 27 mom. 5 från och med 22-01-01:
  • Arbetstagare som under intjänandeåret är under 40 år kvalificerar sig för 28 semesterdagar.       
  • Till och med 2023-12-31: Arbetstagare som under intjänandeåret fyller 40 år eller mer kvalificerar sig för 30 semesterdagar.
  • Bestämmelsen gäller under förutsättning att ATK inte har lösts in före 2021-12-31.

När kommer de nya lönerna?
Så snart parterna är överens om nytt löneavtal ska arbetet med nya löner påbörjas. Nuvarande avtal löper ut sista oktober 2020. Några få bolag som omfattades av tillsvidareavtal har genomfört revisionen trots Covid-19 pandemin, de flesta bolagen har dock avvaktat.

Kommer jag få ny lön för 2020?
Visions uppfattning är att ingen ska missgynnas på grund av den kris samhället har genomgått. De kommunala bolagen inom Sobona har inte drabbats olika hårt ekonomiskt av Covid-19. Visions uppfattning är att lönerna ska revideras årligen och betalas retroaktivt från 1 april 2020. Dock gäller 1 oktober som revisionsdatum för branschen Trafik.

Varför sägs det att vi inte kommer få nya löner?
I avtalsrörelser kan många saker påstås i media. Vissa saker gäller inte Visions avtal och vissa saker kanske inte stämmer. Just nu ska vi inom Vision hålla ihop och vara tydliga med att de som arbetar inom kommunala bolag ska få sina löneökningar och inte förlora några löner.

Vilka yrkanden har Vision?
Visions yrkanden antogs av förbundsstyrelsen inför avtalsrörelsen 2020 och finns på hemsidan. I nuläget har inga beslut om ändringar i våra yrkanden tagits. Om behov finns kommer yrkandena att ses över.

Här kan du läsa mer om Visions yrkanden inom området'

När får vi besked?
Så fort avtalen är klara kommer Vision att gå ut med information.
Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.