Löneavtalet HÖK20 - kommun, region, Sobona (Pacta)

När börjar avtalet gälla?
 • HÖK20 träder i kraft 1 november 2020. Löneavtalet gäller dock retroaktivt från 1 april 2020.
Hur lång avtalsperiod är det?
 • HÖK20 gäller till och med 31 mars 2024.
Vad är det viktigaste vi har uppnått?
 • Visions medlemmar får nu ny lön från 1 april 2020 och retroaktiva löneutbetalningar.
 • Vision och SKR är överens om att både lokala och centrala parter ska kraftsamla för att öka lönespridningen och förbättra löneutveckling och karriärmöjligheter för yrken i välfärden, inte minst kvinnodominerade sådana.
När kommer de nya lönerna?
 • I och med det nya avtalet kan de lokala löneöversynerna avslutas. Nya löner kan betalas ut när lokala parter haft sin avstämning.
Kommer jag få ny lön för 2020?
 • Ja. Visions medlemmar får reviderad lön för 2020 och den nya lönen gäller från och med 1 april.
Varför sägs det att vi inte kommer få nya löner?
 • Ofta blandas Visions avtal samman med andra avtal på arbetsmarknaden. Visions medlemmar på kommuner, regioner och Sobona-företag anslutna till HÖK20 får ny lön för 2020 och den gäller från 1 april.
Hur länge gäller det nya löneavtalet?
 • HÖK20 gäller till och med 31 mars 2024.
Vad blev det för procentsats?
 • Liksom det förra avtalet är också det nya utan centralt angivna lönenivåer. Det innebär att det inte finns en centralt angiven procentsiffra som bestämmer en miniminivå för löneökningar. Hur stora löneökningarna blir avgörs i den lokala löneprocessen, där Vision lokalt är en part, och i lönesamtalet mellan lönesättande chef och den enskilda medarbetaren.

Arbetsgivaren vill slå samman löneöversyn 2020 och 2021 – hur ska vi som är förtroendevalda se på det?
 • Vissa arbetsgivare kommer vilja slå samman löneöversyner med argumentet att det blir enklare och går snabbare. Det är ur arbetstagarnas perspektiv inte bra att slå samman löneöversyner. Vi bör undvika det. Arbetsgivaren kan heller inte på egen hand besluta om att slå samman löneöversyner. Alla medlemmar förtjänar att få lönesamtal och ny lön för både 2020 0ch 2021 vid separata tillfällen. Detta är bra även för löneutvecklingen.

Vad innebär det extra möte mellan lokala parter som har förhandlats fram?
 • Under avtalsperioden ska lokala parter efter varje löneavstämning ha ett extra möte då de analyserar och för en dialog om lönespridning. Syftet är att uppnå centrala parters syn på önskvärd lönespridning och SKRs jämställdhetspolitiska program. En ökad lönespridning innebär bättre möjligheter till lönekarriär under yrkeslivet.
Vad innebär de centrala arbeten om lönespridning och karriärmodeller som har förhandlats fram?
 • Bättre löneutveckling under yrkeslivet och bättre karriärmöjligheter inom välfärdsyrken har under denna avtalsrörelse varit viktiga frågor för Vision. Genom två centrala partsgemensamma arbeten kommer Vision och SKR jobba gemensamt med dessa frågor.
Varför får Kommunals medlemmar en klumpsumma på 5500 kronor och inte vi?
 • Kommunal har förhandlat fram ett löneavtal som ersätter retroaktiviteten under perioden 1 april 2020 till 31 oktober 2020 med en engångssumma om 5500 kronor. Visions medlemmar får istället sin lön reviderad och utbetald från och med 1 april 2020. Det innebär att vissa av Visions medlemmar kommer få mer än 5500 kronor för motsvarande period.
Får jag ut retroaktiv lön om jag har avslutat min anställning?
 • Nej, den som varit anställd i kommun eller region men avslutat sin anställning har inte rätt till retroaktiv löneutbetalning från lönerevision 2020.
Får jag som påbörjade min anställning i december 2019 eller därefter retroaktiv lön? 
 • Retroaktiviteten gäller för medarbetare som inte redan blivit lönesatta för 2020. Om du blivit anställd sent i 2019 eller därefter har du förmodligen blivit lönesatt för 2020 redan och ingår därför inte i löneöversynen i år – och får alltså ingen retroaktiv löneförhöjning. Detta bör framgå av ditt anställningsavtal. 
För vilka gäller HÖK20?
 • Vision tecknar HÖK efter förbundstillhörighet. Det innebär att alla medlemmar i Vision som är anställda av kommuner, regioner och Sobona-företag omfattas av HÖK20. Undantagna från löneavtalet i HÖK20 är dock exempelvis medlemmar anställda enligt kollektivavtalet Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA.

Kan jag som medlem i Vision få de 5500 kronor i engångsbelopp som Kommunal förhandlat fram?
 • Vision tecknar HÖK efter förbundstillhörighet. Det innebär att alla medlemmar i Vision som är anställda av kommuner, regioner och Sobona-företag omfattas av HÖK20. Om arbetsgivare och medlem önskar använda annan modell för enskild medlem kan dialog med lokal facklig organisation inledas angående detta.

Kan jag gå ur Vision för att få 5500 kronor enligt Kommunals avtal?
 •  Nej. Medlem i ett fackförbund är bunden av detta förbunds avtal under avtalsperioden.
Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.